La Residencia Bell Repòs de Súria (Fundació Privada) no realitza inversions financeres temporals en el mercat de valors i per tant no elabora cap informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta.