bell-repos-web

La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l'Usuari a través del portal d'Internet (d'ara endavant, el “Portal”) que FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA BELL REPÒS DE SÚRIA (d'ara endavant EL TITULAR DEL PORTAL) posa a disposició dels usuaris d'Internet. La present Política forma part integrant de l'Avís Legal accessible a tot moment des del Portal.

L'usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al TITULAR DEL PORTAL per a les finalitats assenyalades.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d'aplicacions de tercers, com Facebook, Twitter, Instagram, etc. Aquestes aplicacions o xarxes socials poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l'usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recollida a través d'aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privadesa de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l'intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l'usuari pot ser compartida amb altres usuaris d'aquest servei, sobre els quals EL TITULAR DEL PORTAL no té cap control.

A fi d'oferir informació o serveis d'interès en funció de la localització de l'Usuari, EL TITULAR PORTAL podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l'Usuari, en aquells casos en què la configuració de l'usuari a aquest efecte així ho permeti.

A l'efecte de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, EL TITULAR PORTAL podrà registrar l'adreça IP (nombre d'identificació de l'accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari?

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA BELL REPÒS DE SÚRIA és una fundació espanyola inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 66.

CIF: G08712762

Direcció postal: Av. de la Generalitat, 22 08260 Súria (Barcelona)

Tel.+34 938696486

Correu electrònic: bellrepos@bellrepos.cat

Web: www.residenciaavisdelbages.com

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l'Usuari?

EL TITULAR DEL PORTAL tracta la informació facilitada per l'Usuari amb la finalitat d'atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d'aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

 1. Gestionar el registre com a usuari de la Plataforma: Les Dades Personals que ens aporti seran objecte de tractament per identificar-li com a usuari de la Plataforma i donar-li accés a les seves diferents funcionalitats, productes i serveis que estan a la seva disposició com a usuari registrat.
 1. Contactar amb l'Usuari a través de correu electrònic, trucades telefòniques, enviament de SMS o altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, en relació a actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb les funcionalitats, productes o serveis contractats, incloses actualitzacions de seguretat de la Plataforma, sempre que sigui necessari o raonable per a la seva execució.
 1. Atendre les sol·licituds o peticions que realitzi l'Usuari a través dels canals d'Atenció al Client disponibles sobre la nostra Plataforma o Tendes Físiques, si n’hi hagués.
 2. Gestionar els Currículums Vitae remesos a través del Portal.
 3. La participació en blogs, mitjançant comentaris.
 4. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa o publicitària dels nostres productes i serveis d'acord amb els seus interessos.

EL TITULAR DEL PORTAL podrà elaborar un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

En el cas que l'Usuari es registri al Portal a través del registre social, EL TITULAR DEL PORTAL únicament accedirà a les dades personals de l'Usuari pels quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l'accés de la xarxa social que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privadesa de les entitats prestadores dels serveis. EL TITULAR DEL PORTAL no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d'aquestes entitats o de l'ús que realitzin de la informació de l'usuari.

Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des del TITULAR DEL PORTAL.

Les dades emprades, o facilitats, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractats pel TITULAR DEL PORTAL per a finalitats consistents en l'enviament electrònic d'informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals del TITULAR DEL PORTAL o del  seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a aquest efecte; i l'elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a aquest efecte.

Les dades es conservaran fins que vostè manifesti la seva voluntat contraria a que continuem amb el tractament de les mateixes. En tot cas, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal o bé a través de correu electrònic, indicats més amunt.

Quin és la legitimació per al tractament de les dades personals de l'Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l'Usuari o perquè el tractament de les seves dades sigui necessària per a la gestió i manteniment d'un contracte subscrit amb vostè; igualment, el tractament de les seves dades pot ser necessari per complir amb les nostres obligacions legals i finalment, podem utilitzar les seves dades per aconseguir un interès legítim, com poder contactar amb l'usuari i oferir-los productes i serveis que puguin ser del seu interès.

Per quant temps conservarem les dades personals de l'Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l'Usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'Usuari, sense perjudici dels terminis de 5 o 10 anys de prescripció de les accions de responsabilitat derivades d'una relació contractual, establerts en l'article 1964 del Codi Civil i 121-20 Codi Civil de Catalunya, respectivament, segons sigui aplicable un o l’altre. En el cas concret de currículum les dades seran conservades durant el termini necessari per realitzar el procés de selecció de personal, excepte indicació en contrari per part de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l'Usuari?

EL TITULAR DEL PORTAL es recolza en diversos proveïdors de serveis per poder oferir els productes i serveis esmentats, com a serveis informàtics i d'emmagatzematge. És per això que procedirem a comunicar les seves dades quan sigui necessari per complir amb les finalitats esmentades en la present Política de Protecció de Dades.

Així mateix, les dades podran ser cedits a administracions i organismes públics per al compliment d'obligacions directament exigibles al TITULAR DEL PORTAL.

Quins són els drets de l'Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L'usuari té dret a obtenir confirmació sobre si EL TITULAR DEL PORTAL tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l'Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l'Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. EL TITULAR DEL PORTAL cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos havent de dirigir per fer-ho, una comunicació mitjançant correu postal o electrònic al TITULAR DEL PORTAL, a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic anteriorment indicat, amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

Igualment, l'interessat disposarà del dret a revocar el consentiment prestat a qualsevol moment i podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per presentar la reclamació que consideri oportuna.

CONDICIONS D'ÚS

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I ÚS DELS CONTINGUTS:

Els textos, imatges, so, vídeo, dissenys interactius de pantalla, dissenys gràfics, informacions generals o especialitzades i la resta dels continguts d'aquesta Web són propietat del TITULAR DEL PORTAL o de tercers que han llicenciat al TITULAR DEL PORTAL per al seu ús.

Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquesta Web formen part dels drets de propietat industrial del TITULAR DEL PORTAL quedant prohibida qualsevol modalitat de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l'expressa autorització del TITULAR DEL PORTAL. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d'aquesta Web sense el previ i exprés consentiment del TITULAR DEL PORTAL, tret que s'indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts al TITULAR DEL PORTAL, i no suposa la concessió de llicència alguna a l'usuari. Queda terminantment prohibida la seva utilització per a finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, la moral o l'ordre públic, que poguessin lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

No es permet la modificació dels originals d'aquest Site de cap manera, o la reproducció, exhibició pública, presentació o distribució o qualsevol altra utilització dels mateixos per a alguna finalitat comercial o pública, tret que EL TITULAR DEL PORTAL així li autoritzi prèvia i expressament per escrit i per determinats materials. A l'efecte d'aquestes condicions, està prohibit qualsevol ús d'aquests materials en qualsevol un altre web site o en un entorn informàtic en xarxa, qualsevol que fos la finalitat. L'autorització concedida per utilitzar aquest Site s'entendrà automàticament revocada en cas d'infringir qualsevol d'aquestes condicions, estant obligat a destruir immediatament qualsevol informació obtinguda o impresa del Site.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS:

EL TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la informació d'aquest lloc web sigui correcta, estigui actualitzada ni sigui completa, i aquest lloc pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

EL TITULAR DEL PORTAL no assumeix cap responsabilitat (i rebutja expressament qualsevol responsabilitat) sobre l'actualització d'aquest lloc per mantenir la informació actualitzada ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l'usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei, producte o tema descrit en aquest lloc.

EL TITULAR DEL PORTAL tampoc assumeix responsabilitat pels danys i perjudicis que l'usuari pugui sofrir per la falta de disponibilitat o de funcionament del lloc web i/o de tots o alguns dels seus elements, informacions, serveis, continguts, etc., o per la falta de veracitat o exactitud de qualsevol d'ells, així com pels danys i perjudicis que l'usuari pugui sofrir a través d'espais accessibles d'internet, com a pàgines web, etc., mitjançant hípervincles o links establerts en el lloc web.

NOM D'USUARI I CLAU D'ACCÉS:

En cas que alguna pàgina d'aquest lloc web requereixi l'ús de claus d'accés, vostè serà responsable de protegir-la enfront d'usos i revelacions no autoritzades. Qualsevol ús d'aquest lloc web emprant el seu nom i clau d'accés serà responsabilitat seva. Informi immediatament al TITULAR DEL PORTAL en cas que adverteixi qualsevol ús o revelació no autoritzada de la seva clau d'accés. L'usuari tan sols podrà triar com a clau paraules, números o conjunts de tots dos que no siguin contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic. Queda prohibida la utilització de claus que, de qualsevol manera, suposin violació del dret de propietat industrial i intel·lectual, o coincideixin o s'assemblin a denominacions socials o eslògan publicitaris, quan manqui just títol per fer-ho. Els danys i perjudicis que sofreixi el propi usuari, o generi a tercers, com a conseqüència d'utilitzar claus i contrasenyes d'accés que vulnerin l'aquí disposat seran de l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari.

CONNEXIONS A ALTRES WEBS:

Les connexions d'aquest lloc web a altres webs de tercers s'han establert únicament com una utilitat per a l'usuari. En cas d'utilitzar aquestes connexions, s'abandonarà aquest lloc web. EL TITULAR DEL PORTAL no ha revisat tots els llocs web de tercers, i no controla ni és responsable dels mateixos o del seu contingut. En conseqüència, EL TITULAR DEL PORTAL, no recolza ni fa declaració alguna respecte a dites de lloc web, o qualsevol informació, programari o altres productes o materials que es trobin en els mateixos, o qualsevol resultat que pugui aconseguir-se mitjançant la seva utilització. L'usuari serà l'únic responsable en cas de decidir accedir a qualsevol dels lloc webs de tercers connectats a aquest llocs web.

MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS:

EL TITULAR DEL PORTAL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tots els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.

TRADUCCIONS:

El text d'aquest lloc web pot estar disponible en idiomes que no siguin l'espanyol. El text pot haver estat traduït per una persona o per un programari informàtic, sense intervenció ni revisió humana. Aquestes traduccions es proporcionen per a la seva comoditat, i EL TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la traducció sigui precisa o completa, tant si és una traducció automàtica com si l'ha realitzat una persona.

LLEI APLICABLE I FÒRUM:

EL TITULAR DEL PORTAL perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions d'Ús com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li vuguin correspondre en dret.

Per dirimir les possibles qüestions sobre l'ús d'aquesta web o els seus continguts es regiran i s'interpretaran conforme a les presents Condicions d'Ús, l'Avís Legal i la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, tret que una llei no ho permeti, a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls en virtut del seu domicili.

POLÍTICA DE COOKIES

FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA BELL REPÒS DE SÚRIA, titular d’aquest Lloc Web www.residenciaavisdelbages.com en endavant EL TITULAR, utilitza cookies pròpies i de tercers per a diferents finalitats. EL TITULAR recorre a l'ús de cookies a l'efecte de complir amb les exigències legals previstes en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

La present Política de Cookies té per objecte informar-lo de manera clara i precisa sobre les cookies que utilitzem, la informació que recopilem a través d'aquestes i per a quines finalitats s'utilitza aquesta informació.

Per a obtenir més informació sobre com utilitzem, emmagatzemem i mantenim segurs les seves dades personals, consulti la nostra Política de privacitat.

 1. QUÈ SÓN LES COOKIES I QUINA ÉS LA SEVA FINALITAT?

Una "cookie" és un arxiu que s'emmagatzema en l'ordinador, tauleta, telèfon intel·ligent o qualsevol altre dispositiu de l'usuari, amb la finalitat de recaptar i emmagatzemar informació sobre l'ús, per part d'aquest últim, del Lloc web (article 22.2 LSSI).

 1. QUIN TIPUS DE COOKIES EXISTEIXEN?

A continuació, s'exposa una classificació de les cookies que existeixen i poden arribar a ser utilitzades en el nostre Lloc web, tenint en compte que una mateixa cookie pot estar inclosa en més d'una categoria.

Segons l’entitat que les gestiona:

 • Cookies pròpies: aquelles que s'envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol·licita.
 • Cookies de tercers: aquelles que s'envien al seu equip des d'un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora.

Segons el termini de temps que romanen actives:

 • Cookies de sessió: cookies temporals dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre accedeix al nostre Lloc web, desapareixent la informació una vegada es tanca la sessió (pel que cap dada queda emmagatzemat en el terminal).
 • Cookies persistents: les dades s'emmagatzemen en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període de temps determinat.

Segons la finalitat:

 • Cookies tècniques: aquelles que permeten la navegació a través del Lloc web, incloent aquelles utilitzades per a la gestió del Lloc web i l'habilitació de les seves funcions i serveis (p. ex.: controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, gestionar el pagament, etc.).
 • Cookies de personalització: aquelles que permeten recordar informació perquè pugui accedir al Lloc web amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d'altres usuaris (p. ex.: l'idioma, el nombre de resultats a mostrar quan l'usuari realitza una cerca, l'aspecte o contingut del servei en funció de la mena de navegador a través del qual l'usuari accedeix al servei o de la regió des de la qual accedeix al servei, etc.).
 • Cookies d’anàlisis o mesurament: aquelles que permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat del Lloc web amb la finalitat d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris.
 • Cookies de publicitat comportamental: aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d'aquest.

 

 1. QUINES COOKIES UTILITZEM EN EL NOSTRE LLOC WEB?

 

EL TITULAR utilitza les següents cookies:

TIPUS DE COOKIE

 

NOM

 COOKIE

 

 

DESCRIPCIÓ

 

PROPIETAT

 

CADUCITAT

 

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 1. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LA INFORMACIÓ?

En compliment de l'art. 13.2 del Reglament (UE) 2016/679, mantindrem la informació recaptada a través de les cookies durant el temps imprescindible per a complir amb les finalitats indicades en cada cookie.

En relació amb les cookies de tercers, els terminis de conservació podran ser consultats en les seves respectives Polítiques de Privacitat i de Cookies que consten en la taula anterior.

 1. COM CONFIGURAR O DESHABILITAR LES COOKIES?

La legitimació del TITULAR per a l'ús de cookies està basada en el consentiment exprés que se li sol·licita, conforme a l'article 6.1.a) del Reglament (UE) 2016/679.

El consentiment que ens ha prestat és aplicable a les cookies del present Lloc web i dels llocs web dels tercers amb els quals col·laborem, especificats en l'apartat “quines cookies utilitzem en el nostre lloc web?” de la present Política.

Recordi que en qualsevol moment pot modificar o retirar el seu consentiment a través del banner situat en la part inferior del nostre Lloc web, per a gestionar el teu consentiment.

Pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d'Internet:

 

La present Política de Cookies (revisada el mes de novembre de 2020 a fi d'adaptar-la a la Guia de Cookies de l'AEPD), serà objecte de modificació sempre que resulti necessari a fi d'adaptar-la a l'actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en la mena de cookies utilitzades en el Lloc web. Per això, li recomanem revisar la present Política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc web amb l'objectiu de mantenir-se informat sobre com i per a què usem les cookies.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquest web és propietat de LA FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA BELL REPÒS DE SÚRIA, situada a l’avinguda de la Generalitat, 12-22, 08260 de Súria (Barcelona), amb CIF G 08712762 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 66.

Queda prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol contingut del web, sense l'autorització expressa de la FUNDACIÓ PRIVADA BELL REPÒS DE SÚRIA.