El objectiu de la Fundació segons el article 2 dels seus estatuts:

És objecte de la Fundació el procurar el benestar de les persones que havent arribat a avançada edat, es trobin en situació difícil per al seu sosteniment, tant físic com moral i si s’escau econòmic, amb preferència als veïns de Súria.

A aquest efecte, la Fundació té com objectiu el procurar la construcció de Residències dintre del Terme Municipal de Súria, i que acullin a les persones indicades en l’apartat  anterior.

Per això totes les activitats de la Fundació es dirigiran a aquesta fi, així com a donar a conèixer la problemàtica que tot això suscita, mitjançant els actes necessaris públics i privats, així com la informació pública general que es consideri oportú”.

I basem la nostra política de qualitat segons:

MISSIÓ: Procurar el benestar de les persones que havent arribat a una avançada edat, es trobin en situació difícil per al seu sosteniment tan físic com moral i si s’escau econòmic, amb preferència als veïns de Súria.

VISIÓ: Ser una entitat oberta i sense afany de lucre que creï valor social i que contribueixi a l’envelliment saludable i a la qualitat de vida de les persones, mitjançant un model de qualitat de servei i de gestió que sigui referència en el sector.

VALORS: L’ètica és el primer en la nostra escala de valors. Es condemna tota pràctica que no estigui basada en l’honestedat, la integritat i l’equitat i rebutja tota activitat corrupta i deslleial.

La Transparència Tant els usuaris com el personal de la Residència han de tenir informació clara i precisa dels seus objectius, deures i drets.

El Respecte Estar a la Residència ha de ser una experiència positiva i ha de ser un lloc on tothom pugui viure intensament, escollir, gaudir d’intimitat i on es tinguin plenes garanties que els drets de les persones seran respectades.

La Visió integral de la assistència amb una atenció multidisciplinària.


POLITICA DE QUALITAT